BIG Худалдааны төв

     
Автомат таслуур
ВА-88/32-43
микропроцессор, цахилгаан
удирдлага нэмэлт тоноглол
16А - 1600А хүртэл
 

Автомат таслуур ВА-88/32-43
нэмэлт тоноглолууд
Аварийн контакт-АК, нэмэлт контакт -ДК, 
бага хүчдэлийн таслуур-РМ,
үл хамаарах таслуур-РН
гар салгуур-ПРП, электропривод-ЭП,

Автомат таслуур
ВА47-29, ВА47-100
С характеристик
ВА47-29  0,5А-63А хүртэл, 1Р-4Р
ВА47-100  16А-100А хүртэл, 1Р-4Р
 

DIN 35мм рэйкэнд суух
модулийн нэмэлт
төхөөрөмжүүд
Розетка, хонх, сигналын гэрэл,
индикатор, таймер (timer),
бага хүчдэлийн таслуур
 

 
УЗО (механик диф.таслуур)
ВД 1-63
16А - 100А хүртэл
10, 30, 100, 300 мА
 
 

 
Автомат таслуур
ВА47-29, ВА47-100
С характеристик
ВА47-29  0,5А-63А хүртэл, 1Р-4Р
ВА47-100  16А-100А хүртэл, 1Р-4Р
 

 
 
Цэнэг шавхагч
ОПС1
10кА - 40кА хүртэл
 
 

 
 
Эрчим хүчний хэмнэлттэй
лампууд
Ахуйн зориулалттай
75-100Вт
 
 

 
 
Гүйдлийн трансформатор ТТИ
Нарийвчлал 0.5; 0.5S
Номиналь гүйдэл 5А-5000А хүртэл