Таны мэдлэгийн санд
Удирдлагын хэлхээний реле IEK : Түвшний реле ОRL

Түвшний реле ORL : Шингэний түвшин хэмжих , тоног төхөөрөмжийн хянах зориулалттай. 

Төрөл : ORL-01-ACDC24-240V , ORL-02-ACDC24-240V